Poštovani prijatelji RK Partizan,

Dana 6. juna 2023. godine održana je sednica Skupštine RK Partizan. Na ovoj sednici doneti su Statut, Poslovnik o radu Skupštine kluba kao i druga unutrašnja akta. Takođe, doneta je odluka da se za 20. juni 2023. godine sa početkom u 18 časova, zakaže Redovna izborna Skupština kluba.

Ovim putem obaveštavam vas da je potrebno da saglasno odredbama Statuta i Poslovnika o radu Skupštine, dostavite predloge kandidata za nove članove Skupštine kluba koji će biti verifikovani na samoj sednici. Takođe ukazujem predlagačima da svoje predloge formiraju kroz Zborove kako je i utvrđeno Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine,   kao i da predloge kandidata Zborovi dostave Predsedniku Skupštine i Izbornoj komisiji. Ukoliko Zbor u roku koji je utvrđen Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine ne dostavi predlog ili se sam Zbor ne formira primeniće se odredbe Statuta i Poslovnika o radu Skupština na osnovu kojih se vrši izbor članova Skupštine.

Predloge slati na meil adresu predsednika Skupštine : goran.djoković74@gmail.com ili pismenim putem na adresu Humska 1, za RK Partizan, sa naznakom ZA IZBORNU KOMISIJU ili lično doneti u prostorije kluba RK Partizan na istoj adresi.

Ovaj poziv će biti objavljen na sajtu RK Partizan kao i na oglasnoj tabli kluba.

Srdačan pozdrav,
Predsednik Skupštine RK Partizan
Prof.dr Goran Đoković

Beograd 06.06.2023. u 15 časova